PRIVACYVERKLARING JULIANATOREN B.V.

Artikel 1. Inleiding

1.1 Deze Privacyverklaring (verder: “Verklaring”) beschrijft het beleid van Koningin Julianatoren B.V. (KvK 08089081), hierna te noemen “kinderpretpark Julianatoren” op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, meer in het bijzonder voor zover het de verwerking van jouw persoonsgegevens als werknemer van of sollicitant bij kinderpretpark Julianatoren betreft.

1.2 Kinderpretpark Julianatoren wil bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en vindt het belangrijk dat jij als werknemer of sollicitant geïnformeerd wordt over:

 • Welke persoonsgegevens we van jou verwerken en de manier waarop wij dat doen;

 • De redenen waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken c.q. het doel dat met de verwerking van jouw persoonsgegevens gediend is;

 • Of en zo ja, op welke wijze wij jouw persoonsgegevens aan derden binnen of buiten Europa verstrekken;

 • Hoe we omgaan met het bewaren en beveiligen van jouw persoonsgegevens;

 • Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Definities en grondslag

2.1 In deze verklaring worden diverse begrippen gebruikt die in de AVG nader zijn uitgewerkt. Het betreft de volgende kernbegrippen:

 1. Betrokkene: Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 4 sub 1 AVG).

 2. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).

 3. Verwerken/Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, alsmede opgenomen in een bestand of bestemd om in een bestand te worden opgenomen (artikel 4 sub 2 AVG).

 4. Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt (artikel 4 sub 7 AVG).

 5. Verwerker: Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 4 sub 8 AVG).

2.2 Voor deze Verklaring geldt dat jij de Betrokkene bent en dat de Persoonsgegevens alle informatie betreft die te herleiden is tot jou als natuurlijk persoon, denk bijv. aan jouw naam, geboortedatum of telefoonnummer. De Verwerking betreft het verwerken van jouw persoonsgegevens, waarbij het begrip verwerking erg ruim is, denk bijv. aan het vastleggen van de gegevens, het opvragen daarvan, maar ook aan het vernietigen van die persoonsgegevens.

2.3 In de AVG is bepaald dat er voor het verwerken van persoonsgegevens sprake moet zijn van minimaal één in de AVG genoemde grondslag. Kinderpretpark Julianatoren verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens van jou als werknemer of sollicitant op basis van de volgende grondslagen:

 1. De uitvoering van een overeenkomst. Kinderpretpark Julianatoren heeft jouw persoonsgegevens nodig om een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten c.q. daaraan uitvoering te kunnen geven.

 2. De nakoming van een wettelijke verplichting. Kinderpretpark Julianatoren heeft jouw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld belastingen en premies te kunnen betalen en te voldoen aan de identificatieplicht van haar werknemers.

 3. Noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen. Kinderpretpark Julianatoren kan geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een juridische procedure, ten behoeve waarvan zij in sommige gevallen dient te kunnen beschikken over jouw persoonsgegevens.

 4. Noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. Kinderpretpark Julianatoren kan geconfronteerd worden met een noodsituatie in welk geval jij direct zorg nodig hebt en/of het nodig is om hulp te regelen en/of anderen te informeren over voormelde noodsituatie.

 5. Toestemming van de Betrokkene. In sommige gevallen zullen wij jou om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 In diverse door ons gebruikte systemen ten behoeve van de salaris-en personeelsadministratie, alsmede ten behoeve van de tijdsregistratie en planning, alsmede ten behoeve van het sluiten van verzekeringen en pensioenen voor onze werknemers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Naam, voornamen, voorletters;

 2. Adresgegevens;

 3. Telefoonnummer;

 4. E-mailadres;

 5. Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;

 6. Geslacht;

 7. Rekeningnummer;

 8. Geldig identiteitsbewijs;

 9. Burgerservicenummer;

 10. Nationaliteit;

 11. Foto;

 12. Gebruikersnaam;

 13. Gegevens over jouw (beoogde) functie en/of voormalige functie en over aard, inhoud en aanvang en beëindiging van jouw (voormalige) arbeidsovereenkomst(en);

 14. Gegevens die nodig zijn voor het (laten) berekenen, vastleggen en/of betalen van jouw salaris, vergoedingen en/of andere bedragen die Julianatoren aan jou als werknemer verschuldigd is, alsmede voor het (laten) berekenen van door Julianatoren te betalen belastingen en/of premies;

 15. Gegevens over gevolgde en/of nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;

 16. Gegevens verband houdend met de administratie van jouw aanwezigheid en/of afwezigheid op de werkplek en de oorzaak van eventuele afwezigheid (bijv. verlof, bevalling of verzuim, met uitzondering van gegevens over de aard van het verzuim);

 17. Gegevens die in jouw belang worden opgenomen met het oog op jouw arbeidsomstandigheden en/of overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waarbij in sommige gevallen ook kan gaan om gegevens van (voormalig) gezinsleden;

 18. Gegevens die nodig zijn voor (het organiseren van) de personeelsbeoordeling en eventuele loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij jou bekend zijn;

 19. Andere gegevens met het oog op het vervullen van de beoogde functie, welke gegevens door jou zijn verstrekt en/of die jou bekend zijn;

 20. Overige gegevens die verplicht zijn voor kinderpretpark Julianatoren om uitvoering te kunnen geven aan de op haar rustende wettelijke verplichting als werkgever.

3.2 Als werknemer of sollicitant ben je gehouden om kinderpretpark Julianatoren voornoemde persoonsgegevens te verstrekken indien kinderpretpark Julianatoren een grondslag (vgl. artikel 2.3) heeft voor het verwerken van die persoonsgegevens. In geval je niet bereid bent om die persoonsgegevens te verstrekken is kinderpretpark Julianatoren gerechtigd om daaraan die gevolgen te verbinden die haar gerade voorkomen, waaronder bijvoorbeeld het uitsluiten van c.q. geen uitvoering geven aan bepaalde voorzieningen waarvoor die persoonsgegevens noodzakelijk zijn en/of het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

4.1 Kinderpretpark Julianatoren verwerkt bovenstaande persoonsgegevens alleen voor één of meer van de volgende doeleinden:

 1. Om jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen te kunnen beoordelen.

 2. Om jouw salaris, vergoedingen en/of andere bedragen die Julianatoren aan jou als werknemer verschuldigd is, te kunnen (laten) berekenen, vastleggen en/of betalen, alsmede om de door kinderpretpark Julianatoren te betalen belastingen en/of premies te kunnen (laten) berekenen.

 3. Om een goede personeels-en salarisadministratie te kunnen (laten) voeren.

 4. Om de juiste voor jou van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarde(n) vast te kunnen stellen en daaraan uitvoering te kunnen geven.

 5. Om de door jou te volgen c.q. gevolgde opleidingen, trainingen en cursussen eenduidig in beeld te kunnen brengen, mede met het oog op een goede loopbaanontwikkeling.

 6. Om leiding te kunnen geven aan jouw werkzaamheden en om een goede beoordeling daarvan mogelijk te kunnen maken.

 7. Om te kunnen bepalen of en zo ja, welke zorg nodig is in geval van acute noodsituaties en wie in zo’n geval benaderd dient te worden;

 8. Om het mogelijk te maken te kunnen voldoen aan de op Julianatoren rustende verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

 9. Om vast te kunnen stellen welke uitkeringen aan jou als werknemer toe (kunnen) komen gedurende en/of na beëindiging van het dienstverband bij Julianatoren.

 10. Om het mogelijk te maken procedures te kunnen voeren c.q. verweer te kunnen voeren in procedures betrekking hebbend op de uitvoering van en/of beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst en/of het innen van vorderingen op jou door kinderpretpark Julianatoren en/of derden. Hieronder wordt o.a. ook verstaan de mogelijkheid om aan jou ontslag te kunnen verlenen.

 11. Om inzicht te krijgen in de duur van jouw dienstverband en de mogelijkheden om jou (tijdelijk) tewerk te kunnen stellen bij andere (al dan niet gelieerde) ondernemingen.

 12. Om een accountantscontrole mogelijk te kunnen maken.

 13. Om uitvoering te kunnen geven aan wet-en of regelgeving en/of die op een juiste manier toe te passen als werkgever.

 14. Om de door jou te ondertekenen documenten, al dan niet door derden, beschikbaar te stellen.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1 Als uitgangspunt gebruikt kinderpretpark Julianatoren jouw persoonsgegevens alleen voor de eigen bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van en/of het aangaan van jouw arbeidsovereenkomst in de ruimste zin van het woord.

5.2 In sommige gevallen is het nodig om jouw gegevens door te geven aan derde partijen. Dit betreft op dit moment:

 1. Boon Accountants, salarisadministratie: Dit betreft persoonsgegevens in systeem nmbrs, ons personeelsinformatiesysteem, van waaruit ook de salarissen worden verwerkt.

 2. Poolmanager: Dit betreft persoonsgegevens die nodig zijn om een tijdsregistratie bij te kunnen houden en een planning te kunnen maken.

 3. Validsign: Dit betreft persoonsgegevens die nodig zijn om de door jouw te ondertekenen documenten digitaal te verstrekken en te laten ondertekenen.

 4. Kalteren: Dit betreft Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Kinderpretpark Julianatoren is gerechtigd om de persoonsgegevens ook aan andere derde partijen te verstrekken indien dat nodig is ter uitvoering van een op haar rustende wettelijke verplichting (denk bijv. aan informatie aan de deurwaarder in geval van een loonbeslag).

5.3 Als kinderpretpark Julianatoren jouw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt, zorgt kinderpretpark Julianatoren ervoor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin (onder andere) is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden door die derde partij, dat en zo ja welke maatregelen getroffen zijn voor de beveiliging van die persoonsgegevens en dat tijdig melding moet worden gemaakt van een (vermoeden van een) datalek indien aan de orde.

5.4 Kinderpretpark Julianatoren zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Artikel 6. Beveiliging en bewaring

6.1 Kinderpretpark Julianatoren neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zullen op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bij gesteld worden. Kinderpretpark Julianatoren zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen door kinderpretpark Julianatoren geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat die toegang overigens is afgeschermd. Ook wordt er gebruik gemaakt van firewalls, veilige servers en verwerkersovereenkomsten met derde partijen (vgl. ook artikel 5.3).

6.2 Kinderpretpark Julianatoren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat kinderpretpark Julianatoren jouw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om uitvoering te kunnen geven aan jouw arbeidsovereenkomst, in de breedste zin van het woord. Het voorgaande is niet van toepassing indien kinderpretpark Julianatoren jouw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting en/of wanneer kinderpretpark Julianatoren een gerechtvaardigd belang heeft bij het langer bewaren van jouw Persoonsgegevens (bijv. in geval van verwachte procedures en onderzoek naar personele bezettingen).

Artikel 7. Jouw rechten

7.1 Op grond van de AVG heb jij het recht om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Je beschikt daarvoor over de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage en/of een kopie van jouw persoonsgegevens (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van jouw leidinggevende en/of anderen).

 2. Het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover die informatie nog niet of onvoldoende blijkt uit deze Verklaring.

 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 4. Het recht op rectificatie c.q. correctie c.q. wijziging c.q. aanvulling van jouw persoonsgegevens. Als de in onze systemen beschikbare persoonsgegevens feitelijk niet (meer) kloppen, heb je voornoemde rechten. Let wel, dit is iets anders dan het recht om je te verweren als je het niet eens bent met (de inhoud van) een boordeling. Als daarvan sprake is, dan kun je je wenden tot je leidinggevende en een reactie schrijven op die beoordeling. Die wordt dan toegevoegd aan jouw personeelsdossier.

 5. Het recht op dataminimalisatie. Julianatoren streeft er naar zo min mogelijke persoonsgegevens te verwerken. Indien jij het idee hebt dat er desondanks toch te veel persoonsgegevens worden verwerkt, kun je verzoeken om dit te beperken. Julianatoren is niet gehouden aan dit verzoek gehoor te geven als wij een grondslag c.q. gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van meer persoonsgegevens.

 6. Het recht op vergetelheid van jouw persoonsgegevens (“Recht om vergeten te worden”). Onder bepaalde omstandigheden kun je hierom vragen. Dit is aan de orde als:

 1. jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn c.q. worden verwerkt;

 2. wanneer de grondslag voor de verwerking komt te vervallen;

 3. wanneer jij gegrond bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 4. wanneer een wettelijke verplichting bepaalt dat de persoonsgegevens moeten worden gewist.

 5. wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is.

Kinderpretpark Julianatoren is niet gehouden aan jouw verzoek om vergetelheid gehoor te geven als wij een grondslag c.q. gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens toch (langer) te bewaren.

 1. Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de volgende situaties kun je je recht op beperking van de verwerking inroepen, in welk geval de verwerking (tijdelijk) stil gezet wordt:

 1. als je de juistheid van jouw persoonsgegevens hebt betwist gedurende een periode die kinderpretpark Julianatoren in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 2. als de verwerking onrechtmatig is en je je verzet zich tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 3. als kinderpretpark Julianatoren jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 4. als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van kinderpretpark Julianatoren zwaarder wegen dan jouw belangen.

Kinderpretpark Julianatoren kan zelf de organisatorische en technische vormgeving van de beperking bepalen. Als de beperking wordt opgeheven, wordt jij daarover geïnformeerd.

 1. Het recht om een gegeven toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens (bijv. een foto in een smoelenboek) in te trekken. De intrekking geldt dan voor het toekomstig gebruik van jouw gegevens.

 2. Het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens in een technisch gangbaar formaat als er sprake is van digitale verwerking van gegevens en je daarvoor ófwel de gegevens zelf hebt aangeleverd en/of hebt aangemaakt én daarvoor toestemming hebt gegeven ófwel de gegevens nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Kinderpretpark Julianatoren zal in alle redelijkheid die technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om jouw hierboven genoemde rechten ook te kunnen waarborgen ten aanzien van derde partijen met wie kinderpretpark Julianatoren een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

7.3 Als je een aanspraak wilt maken op de in dit artikel genoemde rechten, kun je je wenden tot de in deze Verklaring genoemde contactpersoon. Kinderpretpark Julianatoren zal altijd gehoor geven aan jouw aanspraak op de hierboven genoemde rechten, tenzij het gaat om een ongegronde of buitensporige aanspraak. Binnen een maand na ontvangst van jouw bericht hierover, zal je worden geïnformeerd over de aanspraak op jouw rechten. Ook wanneer kinderpretpark Julianatoren de aanspraak niet zal honoreren c.q. daaraan geen gehoor zal geven, zullen wij dit binnen een maand kenbaar maken. Kinderpretpark Julianatoren zal de weigering motiveren en jou wijzen op het klachtrecht bij de toezichthouder. Kinderpretpark Julianatoren mag twee maanden extra de tijd nemen indien het gaat om veel aanspraken of complexe aanspraken. Als er van deze extra tijd gebruik gemaakt wordt, dan zul je daarover ook binnen een maand na het maken van de aanspraak geïnformeerd worden.

Artikel 8. Klachten

8.1 Kinderpretpark Julianatoren hoort het graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval streven we er als uitgangspunt naar om een gezamenlijk oplossing te zoeken voor die klacht.

8.2 Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Artikel 9. Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

9.1 De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Koningin Julianatoren B.V.

9.2 De contactpersoon voor vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in deze verklaring is:

Erik Dreef, Directie, 055-3575115, dreef@julianatoren.nl

Artikel 10. Wijzigingen

10.1 Kinderpretpark Julianatoren is gerechtigd deze Verklaring eenzijdig te wijzigen c.q. aan te passen. Wijzigingen zullen aan jou kenbaar worden gemaakt, voor zover dat wezenlijke wijzigingen zijn.

Deel deze pagina